Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2

Stanowiska

Katarzyna Jura

Wicedyrektor

Zadania:
- organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkole
- współorganizowanie z kierownikiem szkolenia praktycznego egzaminów zewnętrznych,
- kontrolowanie realizacji dyżurów nauczycieli,
- sprawowanie nadzoru nad procesem nauczania, wychowania i opieki w gimnazjum i liceum,
- nadzorowanie i systematyczne kontrolowanie (co najmniej raz w miesiącu) prawidłowości prowadzenia dokumentacji i rytmiczności wystawiania ocen przez nauczycieli,
- opracowywanie wzorów prawidłowego wypełniania dokumentacji ucznia i udostępnia je nauczycielom,
- nadzorowanie i koordynowanie pracy zespołów przedmiotów ogólnokształcących,
- nadzorowanie, opracowywanie i aktualizowanie szkolnych zestawów programów nauczania oraz podręczników przedmiotów ogólnokształcących,
- nadzorowanie, opracowywanie i aktualizowanie planów pracy - nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i wychowawców,
- nadzorowanie, opracowywanie i aktualizowanie WSO,
- informowanie dyrektora o potrzebach w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotów ogólnokształcących w pomoce dydaktyczne,
- odpowiadanie za opracowywanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych i przygotowanie wniosków,
- odpowiadanie za organizację, propagowanie i dokumentowanie działań związanych z konkursami i olimpiadami z zakresu przedmiotów ogólnokształcących,
- nadzorowanie właściwej organizacji wyjść/wyjazdów i wycieczek uczniów wynikających z planu wychowawczego szkoły,
- organizowanie, nadzorowanie i dokumentowanie wstępnej diagnozy w klasach pierwszych oraz badania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów ogólnokształcących,
- odpowiadanie za funkcjonowanie ceremoniału szkolnego Zespołu,
- nadzorowanie, opracowywanie i realizowanie programu profilaktycznego w szkole,
- nadzorowanie, opracowywanie i realizowanie planu wychowawczego w szkole,
- nadzorowanie efektów pracy wychowawczej, w szczególności stosowanie się uczniów do zasad bezpieczeństwa, regulaminów szkolnych,
- współpracowanie z samorządem uczniowskim,
- wnioskowanie do dyrektora o nagrody i kary uczniów gimnazjum i liceum,
- odpowiadanie za organizację spotkań wychowawców klas z rodzicami zgodnie z przyjętym kalendarzem pracy szkoły,
- nadzorowanie pracy zespołu wychowawczego,
- organizowanie, nadzorowanie przebiegu uroczystości szkolnych i okolicznościowych,
- organizowanie i dokumentowanie rady klasyfikacyjnej,
- opracowywanie sprawozdania oraz wniosków z klasyfikacji śródrocznych, semestralnych i rocznych gimnazjum i liceum,
- organizowanie i nadzorowanie przebiegu egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych w gimnazjum i liceum,
- opracowywanie terminarzu roku szkolnego, plan nadzoru pedagogicznego, rocznego planu pracy,
- przygotowywanie sprawozdania z realizacji nadzoru pedagogicznego.

Jerzy Gola

Kierownik szkolenia praktycznego

Zadania:

- koordynowanie i nadzór nad praktykami zawodowymi,
- współorganizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkole w porozumieniu z wicedyrektorem szkoły,
- współorganizowanie z wicedyrektorem egzaminów zewnętrznych,
- kontrolowanie realizacji dyżurów nauczycieli,
- sprawowanie nadzoru nad procesem nauczania, wychowania i opieki w technikum i szkole policealnej,
- nadzorowanie i systematyczne kontrolowanie (co najmniej raz w miesiącu) prawidłowości prowadzenia dokumentacji i rytmiczności wystawiania ocen przez nauczycieli przedmiotów zawodowych,
- opracowywanie wzorów prawidłowego wypełniania dokumentacji ucznia i udostępnia je nauczycielom,
- nadzorowanie i koordynowanie pracy zespołów przedmiotów zawodowych,
- nadzorowanie, opracowywanie i aktualizowanie szkolnych zestawów programów nauczania oraz podręczników przedmiotów zawodowych,
- nadzorowanie, opracowywanie i aktualizowanie planów pracy - nauczycieli przedmiotów zawodowych,
- nadzorowanie, opracowywanie i aktualizowanie WSO,
- informowanie dyrektora o potrzebach w zakresie wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych w pomoce dydaktyczne,
- odpowiadanie za opracowywanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych i przygotowanie wniosków,
- odpowiadanie za organizację, propagowanie i dokumentowanie działań związanych z konkursami i olimpiadami z zakresu przedmiotów zawodowych,
- nadzorowanie właściwej organizacji wyjść/wyjazdów i wycieczek uczniów wynikających z planu wychowawczego szkoły,
- organizowanie, nadzorowanie i dokumentowanie wstępnej diagnozy w klasach pierwszych oraz badania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych,
- współpracowanie z samorządem uczniowskim,
- wnioskowanie do dyrektora o nagrody i kary uczniów technikum i szkoły policealnej,
- organizowanie, nadzorowanie przebiegu uroczystości szkolnych i okolicznościowych,
- opracowywanie sprawozdania oraz wniosków z klasyfikacji śródrocznych, semestralnych i rocznych technikum i szkoły policealnej,
- organizowanie i nadzorowanie przebiegu egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych w technikum i szkole policealnej,
- opracowywanie terminarzu roku szkolnego, plan nadzoru pedagogicznego, rocznego planu pracy,
- przygotowywanie sprawozdania z realizacji nadzoru pedagogicznego.

Ilona Czylok

Kierownik gospodarczy

Zadania:
1) Nadzór nad dyscypliną pracy personelu obsługi szkoły,
- opracowanie zakresu czynności dla personelu obsługi,
- bieżąca kontrola wykonywanych obowiązków przez personel obsługi,
- opracowanie kalendarza urlopów taryfowych dla pracowników obsługi,
2) Prowadzenie książki kontroli i zaleceń Sanepidu,
3) Prowadzenie książki obiektów oraz dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, BHP, przeglądów budowlanych,
4) organizowanie przeglądów budynków, wynikających z przepisów Prawa Budowlanego,
5) Opracowanie planu remontów obiektu szkolnego i nadzór nad jego realizacją,
6) Organizowanie i realizacja postępowań z zastosowaniem przepisów Prawo zamówień publicznych,postępowań poza ustawą pzp, dokonywanie analizy rynku w związku z koniecznością dokonywania zakupów, dostaw i usług,
7) Sukcesywny zakup sprzętu, materiałów i pomocy naukowych,
8) Zakup i zabezpieczenie szkoły w środki czystości, materiały biurowe,
9) Zakup i zabezpieczenie szkoły w środki czystości, materiały biurowe, dbanie o właściwy ich podział,
10) Zlecanie usług związanych z naprawą sprzętu lub remontem,
11) Prowadzenie spraw socjalno-bytowych dla pracowników szkoły
- przydział odzieży ochronnej, roboczej, herbaty, dla pracowników szkoły,
12) Nadzór i kontrola nad umowami dostaw mediów,
13) Dokonywanie kontroli faktur pod względem zgodności zakupu oraz legalności i gospodarności,
14) Prowadzenie monitoringu zużycia mediów na platformie internetowej programu KEGEMS, współpraca z Referatem zarządzania energią,
15) Zapłaty faktur i bieżące rozliczenie rachunków w formie przelewu bankowego za dokonane wydatki za pośrednictwem systemu elektronicznego ipko biznes oraz przestrzeganie terminów rozliczeń finansowych, przelewy wynagrodzeń,
16) Prowadzenie rejestru VAT,
17) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych składników majątkowych,
18) Prowadzenie i organizowanie spisów inwentaryzacyjnych,
19) Przeprowadzanie likwidacji sprzętu zbędnego lub zużytego,
20) Współpraca z konserwatorem w zakresie w zakresie prac koniecznych do wykonania aby zapewnić bezpieczne warunki funkcjonowania szkoły,
21) Dokonywanie uzgodnień z dyrektorem jednostki na cele gospodarcze szkoły,
22) Organizowanie akcji porządkowych,
23) Zabezpieczenie dokumentacji dotyczących spraw gospodarczych wynikających z zakresu czynności i wszystkich prowadzonych przez siebie spraw oraz pieczęci szkolnych,
24) Zabezpieczenie, archiwizowanie i przechowywanie właściwie zabezpieczonych dokumentów prowadzonych w ramach zajmowanego stanowiska,
25) Właściwe zabezpieczenie i podział środków czynności dla pracowników obsługi,
26) Natychmiastowe przekazywanie informacji dyrektorowi jednostki o zaistniałych brakach wszelkich środków i materiałów,
27) Sporządzanie umów najmu i nadzór nad ich realizacją, rozliczanie, wystawianie faktur, upomnień, not odsetkowych
28) Bieżące uzupełnianie danych na portalu SIO,
29) Aktualizacja strony BIP w zakresie składników majątkowych, zamówień publicznych,
30) Wykonywania zastępstw za nieobecnych pracowników administracji (kadry, sekretariat, księgowość) w ramach posiadanych kompetencji,
31) Sporządzanie sprawozdań GUS,
32) Sporządzanie sprawozdań ostanie majątku Komunalnego
33) Sporządzanie sprawozdań o stanie mienia ruchomego,
34)Sporządzanie sprawozdań z zakresu Prawa Zamówień Publicznych,
35) dokonywanie niezbędnych zakupów bieżących,
36) dokonywanie zakupów związanych z realizacją na terenie szkoły egzaminów,
37) administrowanie strony BIP,
37) Wykonywanie wszystkich innych poleceń zleconych przez Dyrektora szkoły.Joanna Majchrzak-Słomiany

Sekretarz

1) Prowadzenie wykazu pism przychodzących i wychodzących ze szkoły.
2) Przyjmowanie telefonów i telefonogramów, informowanie dyrekcji o sprawach służbowych zgłaszanych telefonicznie.
3) przyjmowanie, ewidencjonowanie i wysyłanie korespondencji.
4) Kompleksowa obsługa sekretariatu w zakresie informacyjnym,
5) Ponoszenie odpowiedzialności za zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
6) Kompletowanie informacji i dokumentacji ze wszystkich pionów i komórek organizacyjnych szkoły dla potrzeb Dyrekcji,
7) Pozostawanie w kontakcie służbowym z jednostkami nadrzędnymi i współpracującymi ze szkołą,
8) Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem uczniów,
9) wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z potrzeby szkoły, zlecone przez dyrektora lub osobę do tego upoważnioną,
10) Sporządzanie list uczniów, przygotowanie dzienników i arkuszy ocen na nowy rok szkolny,
11) Wypisywanie zaświadczeń dla uczniów,
12) Wypisywanie i wysyłanie informacji do szkół gimnazjalnych o przyjęciu ucznia,
13) Wypisywanie zbiorczych list do arkuszy ocen,
14) Rejestracja uczniów do ksiąg:
a) przyjęcia uczniów
b) ewidencji uczniów z rejonu
c) ewidencji uczniów spoza rejonu,
15) Wypisywanie i wydawanie legitymacji szkolnych,
16) Sporządzanie sprawozdań,
17) Sporządzanie ankiety dotyczącej wybranych szkół ponad gimnazjalnych,
18) wydawanie nauczycielom druków – zestawień wyników nauczania i druków świadectw,
19) Przyjmowanie i wydawanie uczniom dokumentów,
20) Wydawanie świadectw maturalnych,zaświadczeń OKE,
21) Prowadzenie korespondencji z nadrzędnymi jednostkami,
22) Sporządzanie sprawozdań SIO.

Magdalena Beliczyńska

Specjalista ds.kadr

1) realizacja polityki kadrowej szkoły w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
2) prowadzenie dokumentacji kadrowej,
3) obsługa procesów związanych z zatrudnianiem oraz rozwiązywaniem umów o pracę,
4) ewidencja czasu pracy,
5) kontrola uprawnień pracowniczych niezbędnych do wykonywania zawodów wymagających specjalnych uprawnień, certyfikatów itp.
6) opracowywanie i aktualizacja informacji o potrzebach kadrowych jednostki,
7) rekrutacja oraz selekcja kandydatów do pracy,
8) prowadzenie akt osobowych zgodnie z wymaganiami prawa pracy,
9) kontrola aktualności obowiązkowych badań lekarskich,
10) ewidencjonowanie urlopów i zwolnień lekarskich,
11) opracowywanie regulaminów i procedur związanych z zatrudnieniem,
12) prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
13) sporządzanie sprawozdań i analiz kadrowych na potrzeby wewnętrzne oraz GUS,
14) wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji SIP,
15) sporządzania rejestru wypadków i współpraca z inspektorem BHP,
16) wykonywania zadań związanych z obsługą ZFŚS,
17) pełnienie zastępstw w sekretariacie szkoły.

Janina Waszczuk

Archiwistka

Zadania:

1) gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, przechowywanie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych,
2) Dbanie o przechowywanie dokumentacji w odpowiednim stanie,
3) wprowadzenie i stosowanie w praktyce uzgodnionej z państwową służbą archiwalną instrukcji kancelaryjnej, wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
4) prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kat. B), której okres przechowywania już upłynął,
5) Współpraca z Archiwum Państwowym w Katowicach,
6) Wystawianie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych,
7) udostępnianie materiałów archiwalnych do celów służbowych i naukowo-badawczych,
8) opracowywanie zespołów akt,
9) Współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie dokumentów związanych z egzaminami eksternistycznymi.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2014 18:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aldona Skubiszewska
Ilość wyświetleń: 2445
04 stycznia 2017 14:50 (Aldona Skubiszewska) - Usunięcie stanowiska: Główna księgowa.
07 listopada 2016 13:59 (Aldona Skubiszewska) - Zmiana danych stanowiska: Kierownik gospodarczy.
07 listopada 2016 10:18 (Aldona Skubiszewska) - Zmiana danych stanowiska: Archiwistka.
Realizacja: Superszkolna.pl